CAT • Sessions formatives de com fer servir holded • Auditoria interna comptable i fiscal. • Declaracions impostos trimestrals i declaracions informatives • Anàlisis d’estats financers i estudi de costos • Ajuda a emprenedors ens els tràmits de constitució del negoci i en la realització de la part financera del pla d’empresa. • Assessorament a entitats sense ànim de lucre, associacions i fundacions en l'àrea comptable i fiscal. • Assessorament a inversors estrangers en la creació i gestió de una filial a Espanya o invertir com a individus. ESP • Sesiones formativas de como utilitzar holded • Auditoría interna contable y fiscal. • Declaraciones impuestos trimestrales y declaraciones informativas • Análisis de estados financieros y estudio de costes • Ayuda a emprendedores en los trámites de constitución del negocio y en la realización de la parte financiera del plan de empresa. • Asesoramiento a entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones en el área contable y fiscal. • Asesoramiento a inversores extranjeros en la creación y gestión de una filial en España o invertir como individuos. ENG • Master class (online) of how to use Holded • Accounting recording and Internal tax audit. • Quarterly tax returns and anual recap returns • Financial statements analysis and cost studies • Help entrepreneurs with the procedures for setting up the business and in carrying out the financial part of the business plan. • Advice to non-profit entities, associations and foundations in ​​accounting and taxation. • Advising foreign investors on the creation and management of a subsidiary in Spain or investing as individuals.

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.