Pi Fita & Associats és un despatx d'assessoria fiscal, contable, laboral i jurídica fundat a la dècada dels anys setanta per Narcís Pi Fita i actualment continuat pels seus fills Jordi Pi Serrà (Economista i Auditor de comptes) i Elena Pi Serrà (Llicenciada en dret, Advocada). Ofereixen serveis d'assessoria fiscal i planificació tributària, assessorament contable, auditoria, assessorament laboral i assessorament jurídic. En matèria fiscal ofereixen assessorament integral, gestionem liquidacions d'impostos, representem als clients davant l'Administració de Hisenda i interposem reclamacions administratives. En el camp de l'assessorament contable ofereixen entre d'altres, els següents serveis: assessorament de comptabilitat empresarial, anàlisis i verificació periòdica dels apunts fets a la comptabilitat, emissió d’informes d’estats financers comparatius, confecció de llibres oficials informatitzats, actualitzacions de comptabilitats endarrerides, preparació i presentació al Registre Mercantil dels corresponents comptes anuals, comptabilitat  i de costos. En l'àmbit de l'auditoria ofereixen elaboren auditories externes, internes, parcials d’una àrea funcional de l’empresa, revisió limitada d’auditoria ( due diligence), informes especials de revisions de comptes, revisions i verificacions de tot tipus d’informació econòmica, financera i comptable. En l'àmbit laboral donen assessorament integral, gestió contractes de treball, formalització de nòmines, TC’s, altes i baixes de personal,  tramitació d’ajornaments a la Seguretat Social, càlculs d’indemnitzacions de treballadors per extinció del contracte de treball, assessorament en la creació de noves empreses, representació davant l’administració, compareixences davant els Serveis territorials de Conciliacions i arbitratges, defensa. En l'àmbit jurídic ofereixen assessorament integral en la constitució d’empreses, ampliacions de capital, fusions i escissions, dissolucions, liquidacions i altres operacions societàries, assistència a juntes en representació dels clients, assessorament i intervenció jurídica en matèria civil (contractes, reclamacions de quantitats, lloguers, tramitacions d’herències, etc) i assessorament i interposició de recursos i reclamacions administratives i contencioses, infraccions i sancions.

Este contenido se ha creado utilizando IA y está en fase de prueba. Si quieres sugerir algún cambio, por favor ponte en contacto con nosotros

¿Es tu asesoría?

Escríbenos y descubre las ventajas de ser Partner de Holded.

Contactar

'Habla' Holded con tu asesoría

En Holded traducimos lo complejo y lo hacemos fácil e intuitivo. Utiliza nuestro programa junto con tu asesoría y comprende mejor el estado de tu negocio.