Tích hợp với Zapier

Integrations / Zapier

Zapier

Connect Zapier and Holded to manage your filters.

Chức năng

Create and sort invoices with filters
Consult and create sales invoices from any application that uses the sales invoice Zap.
Create and sort contacts with filters
View and create contacts in Holded from any application that uses the contacts Zap.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày