Tích hợp với Zapier

Tích hợp/ zapier

Zapier

Kết nối Zapier và holded để quản lý bộ lọc của bạn.

Chức năng

Tạo và sắp xếp hóa đơn với bộ lọc
Tư vấn và tạo hoá đơn bán hàng từ bất kỳ ứng dụng sử dụng hoá đơn bán hàng zap.
Tạo và sắp xếp các liên hệ bằng bộ lọc
Xem và tạo địa chỉ liên lạc trong holded từ bất kỳ ứng dụng sử dụng các địa chỉ liên hệ của zap.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày