Tích hợp với Stripe

Tích hợp/ Stripe

Stripe

Tích hợp Stripe với tài khoản holded của bạn và đồng bộ hóa giao dịch tiền của bạn với đối chiếu ngân hàng.

Chức năng

Đồng bộ hoá hóa đơn bán hàng
Chỉ định một tập hợp các tài khoản cho cổng Stripe và tự động hóa các mục kế toán của bạn.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày