Tích hợp với Dropbox

Tích hợp/Dropbox

Dropbox

Kết nối Dropbox với holded và quản lý tài liệu của bạn

Chức năng

Gửi doanh số bằng một cú nhấp chuột
Đồng bộ hóa các hoá đơn chi phí và hóa đơn bán hàng của bạn với tài khoản Dropbox của bạn.
Quản lý giao dịch mua của bạn
Đồng bộ tất cả các hóa đơn đã nhận được lưu trữ của bạn.
bắt đầu phần này

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu ngày hôm nay với truy cập không giới hạn và miễn phí
chuyển sang holded Pro trong 14 ngày